મુઠાસીં

[ગજ઼્લ]

વજેતી જૉર મ્યા નૉભત મુઠાસીં,
અચીંધી ઑચધી આફત મુઠાસીં.
વરી વઈ આય વિંગી હથજી રેખા,
રખે પાછી ફિરે કિસ્મત મુઠાસીં.
પનારો પ્યો આય ઍડ઼ો ઈનીસેં,
છાડાજે પણ નતી સૉભાત મુઠાસીં.
ડિસણ ધીધાર કે નિવરા નં વાસીં,
ઇનીજી મારેતી મૉભત મુઠાસીં.
ગ઼િનોંતા સે ડિનેલા જાધ રખણૂં,
કડેં મંઙધા અચી લાગ઼ત મુઠાસીં.
કરીજે કડ઼સેં સે બર સેં નં થીયે,
વિઞે ફોગટ મિડ઼ૅ તાકત મુઠાસીં.
જીયણમેં લા નિકા સા આય ન્યાર્યૉ.
ઍડ઼ી “ગજકંધ” જી હાલત મુઠાસીં.

[બંધ-લગાગાગા લગાગાગા લગાગા]
વ્રજગજકંધ
સંપર્ક – ૦૨૮૩૨ – ૨૫૪૧૦૪

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s