સવાલ-જભાભ

અછાંસ

કડેંક ખબર નં પૅ તીં, થીએં વિઠા સવાલ જભાભ,

કેર કેંકે પુછે ! કડેં પુછે, કુલાય પછે ! ?

        અખીયેં જા ઍસારા, ખિવણજા ચમકારા,

        પ્રશ્ને જા પટારા, …મીં જા ડીં ..કારા..

ધરતી અભ કે પુછે, અભ મીં કે પુછે,

મીં વડરી કે પુછે, નેં વડરી ખિવણ કે…..!

ખિવણ ખીખાડ઼ા કરે નેં..! બર બધેનેં ઉન ભેંણીજી..

બારી મ્યા…ઢોયણી તે….હેકલી સુતલ હોથલ કે પુછે. ?

“ઑઢો માડૂ ક !! કુરો આય ?”

જુકો વરસારે મેં ઘરેં નાંય !

ઍડ઼ીયું કિઈક હોથલું…કેં કે નતીયું પુછે. !

“મીં મેં પુછાજે ક ! પુસાજે ?”

ડૉ. રમેશ ભટ્ટ “રશ્મિ”.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s