કવિજી હાલત…..

[કવિત]

મિઠી મિઠી મુંજ થીયે, ઘટમેં ઘુટ થીયે,
ચિતકે નં ચૅન કિત., હિત હુત વિઠે કૅર.
ઉધાંમેંજા અંધરનૂં ઉફણેંતા ઓફાણ નેં-
નિપટ નિટાર કાયા, કડેં થિઇ રૅતી નૅર.
વિઠો નં સુતો સુખ, ગ઼ાલાયો નં ગ઼ાલ ભાસે.
અપસુખજી અંધરનૂં, ઉપડ઼ેતી વાંચ જૅર.
ચલીતર ચરપણજા લગ઼ેં વિઠા ઘણેં કે,
પ “સ્વપ્ન’’ ઍડ઼ો થીયે, જૅર કવિતા લિખાંતો તૅર.

[બંધ-અક્ષરમેડ઼] ૮+૮+૮+૭=૩૧]

લાલજી મેવાડા “સ્વપ્ન”

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s